Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Magurskiego Parku NarodowegoWstęp Deklaracji

Magurski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej - mpn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Treść niedostępna

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marcin Gerlach , e-mail mgerlach (at) magurskipn.pl , telefon 13-44-14-099 (wewn. 207)
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć w Magurskim Parku Narodowym:
  • pisemnie na adres: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna,
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, Elektroniczna skrzynka podawcza: (/mpn1/SkrytkaESP) ,
  • e-mailem na adres: mpn (at) magurskipn.pl
  • lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu, nr tel. +48 13 44 14 099.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna
Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum im. Jana Szafrańskiego

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 
Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz poziom -1.
W budynku jest winda przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na poziomie -1.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848 (z późniejszymi zmianami).