Idź do
OGÓLNE ZASADY

Wybrane ogólne zasady udostępniania Magurskiego Parku Narodowego. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w sprawie udostępnienia MPN.

>W Parku

Turystyka piesza, rowerowa i konna dozwolona jest w ciągu całego roku od wschodu do zachodu słońca z tym, ze:

-turystyka piesza tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych,

-turystyka rowerowa tylko po drogach publicznych, wyznaczonych szlakach rowerowych,

-turystyka konna tylko po wyznaczonych trasach konnych;

 

> W Parku obowiązuje zachowanie ciszy.

> Udostępnianie Parku poza oznakowanymi trasami udostępnionymi i ogólnie dostępnymi drogami do realizacji produkcji filmowych i sesji fotograficznych wymaga zgody Dyrektora i wniesienia opłaty.

> Turystyka piesza zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem przewodnika górskiego beskidzkiego. Obowiązek zapewnienia opieki przewodnika dotyczy wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych(licea, technika, szkoły branżowe)

> Poruszanie się po terenie Magurskiego Parku Narodowego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych(silny wiatr, okiść śniegowa, burza)grozi niebezpieczeństwem.

> Wstęp na teren Parku w okresie od 1 maja do 31 października możliwy jest po wykupieniu biletu wstępu. Opłaty za wstęp do Parku uiszcza się w punktach kasowych przy wejściu na szlaki, w kasie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego im. J. Szafrańskiego, w miejscu pobierania opłat przez patrole Służby Parku lub ajentów, przez Internet za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

> W okresie zalegania pokrywy śnieżnej Park nie utrzymuje tras udostępnionych oraz nie znakuje dodatkowo tych tras. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas uprawiania turystyki w takich warunkach.

> Na terenie MPN przy szlakach turystycznych ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt nie ma pojemników na odpadki. Śmieci, resztki pożywienia i opakowania należy zabrać ze sobą.